۱۳۹۶ فروردین ۵, شنبه

شما می دانستید که تنها با پرداخت هفده ملیون تومان می توانید به درصد کم چشم های آبی های دنیا بپیوندید ؟

مامان پرسید می دانستم که فقط چند درصد مردم دنیا چشم های رنگی دارند ؟ جای چند عدد گفت . یک عددی که یادم نیست . از آن اطلاعات تلگرامی بود . اطلاعات بی اهمیت . که باید در جواب گفت چه جالب ! چرا جالب ؟ 
هر چند برای این که نوشته ام درست باشد گوگل کردم « چند در صد مردم درنیا چشم های رنگی دارند ؟ » و سیصد و چهل و نه هزار جواب دریافت کردم . انتظار ندارید که سیصد و چهل و نه هزار جواب را بخوانم تا اطلاعات بی اهمیتی از این دست را بدست بیاورم ؟ 
به هر حال نمی توانستم بپذیرم درصد چشم رنگی های دنیا خیلی کم باشد و از قضا من تعدادی از این درصد خیلی کم را که توی پهنهء به این گستردگی زمین پخش و پلا هستند را بشناسم . اگر انقدر کمند من توی تمام زندگیم باید تنها افتخار آشنایی با یکی یا اگر خیلی خوش شانس و اهل سفر باشم دو تای شان را داشته باشم . اما مثلا سبا که با سین است و اسمش را از روی ملکه سبا برداشته اند چشم های عسلی قشنگی دارد که آدم از نگاه کردن بهشان لذت می برد . یا صبا که با صاد است و باد صباست چشم های یشمی دارد و من اگر قرار بود سبا باشم ترجیح می دادم ملکه باشم نه باد و با سین نوشته شوم . آیا سبا ها فارغ از این که با کدام س نوشته شوند ، چشم های رنگی دارند ؟ شاید .  
نغمه چشم های عسلی دارد . رنگ چشم ها و موهای نغمه شبیه ِ شبیه چشم ها و موهای سباست و اگر چیزی قرار است جالب باشد این است نه درصد چشم رنگی های دنیا . هر چند این هم جالب نیست . 

حقیقتا هیچ اطلاعات جالب قابل عرضی ندارم و بهتر است وقت تان را بیشتر از این نگیرم . شب بخیر .