۱۳۹۵ بهمن ۲۵, دوشنبه


بیست و پنج بهمن هشتاد و نه ، ساعت های اولیه حصر ، ون سفیدی ورودی اختر را می بندد .