۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

با این همه من می خواهم بگویم .

آندره داستان ما
نه قشنگ بود ونه زشت .
نه عاشق شد نه فارغ .
نه گریه کرد نه خندید .
نه ساز زد نه رقصید .
حتما با خودت فکر می کنی
داستان یک آندره عینکی
که هیچ کار به خصوصی توی زندگیش انجام نداده
نه خواندن دارد و نه شنیدن .