۱۳۹۲ بهمن ۹, چهارشنبه


سلف پرتره با تهران 
با خیابان فردوسی