۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه


« پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند . » برادر شما ؛ میر حسین موسوی