۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعهLet women go to stadiums

حضور در ورزشگاه حق شهروندی زنان است .