۱۳۹۳ خرداد ۱۱, یکشنبه

این نوشته خودش عنوان است . خودش پایان است .
یکشنبه یازدهم خرداد نود و سه
که باران می بارد 
.