۱۳۹۵ آذر ۱۵, دوشنبه

...

اسبم ، ماشا
بی زین ، بی سوار
می گذرد دشت ها را
می نوشد چشمه ها را
می رقصد یال هاش توی باد
اسبم ماشا
اسب سیاهم
بی سوار
بی سوار