۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه


« من مهدی کروبی، فرزند احمد، صدایم خفه نمی شود. »